Case Stærke fællesskaber

Her er et eksempel på et forløb som vi gennemfører på en københavnsk skole i 2019.

Har du interesse i at komme i dialog med os om et lignende forløb hos jer, kan du kontakte os her>

I denne case indgår forældresamarbejde som element. I jeres forløb kan forældresamarbejde indgå eller udelades. Det er helt op til jer!

I Future by WE har vi ingen ‘one-size-fits-all’-forløb. Alle forløb bliver udviklet sammen med jer.


Relationskompetence i praksis og forældresamarbejde

Alle lærere er vigtige for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og dannelse. Oplever elever at de ikke har gode relationer til mindst én lærer, og de ikke hører til i klassen, vil deres motivation for at lære dale sammen med deres motivation for at deltage i og bidrage til fælleskabet.

Er dette elevernes oplevelse, vil deres forældre heller ikke oplever den store tilknytning til skolen. Dermed kan forældres viden om og involvering i, hvordan de støtter deres store barn i processen frem mod uddannelsesvalget være forringet.

’Lærerens relationskompetence er nødvendig for at fremme børn og unges trivsel, personlige, sociale og faglige udvikling, og for at klasser bliver læringsfællesskaber med engageret fordybelse.’

(Louise Klinge)

Hvis lærere er udfordret på deres relationskompetence, vil det nærvær, der er nødvendig for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og dannelse have svære odds sammen med muligheden for at skabe stærke fællesskaber i klasserne. Det samme vil være gældende for lærernes mulighed for at skabe stærke fællesskaber med forældre.

Men det relationelle kan virke personligt og noget fluffy at tale om. Det kan være grænseoverskridende i en faglig kontekst. Og svært at professionalisere.

 

For at lykkes med jeres målsætning om så dygtige elever som muligt der kan vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, er lærerens relationskompetence afgørende. Særligt i forhold til eleverne, men også i forhold til elevernes forældre.

’Forældres betydning for uddannelsesvalget fremgår som den mest afgørende for de unges valg af ungdomsuddannelse.’ 

(Kilde ’Unges valg af ungdomsuddannelse.’ DEA 2018)

At være god til relationer – at have relationskompetence - består bl.a. af tillid og nærvær som en forudsætning for at elever og lærere kan navigere sammen i fællesskaber. Og det betyder, at læreren både kan være opmærksom på sine egne og elevernes følelser. Når læreren tager højde for de tanker og følelser, der er i spil hos både sig selv og eleverne, opnås bedre forståelse for og kompetencer til at skabe relationer præget af tillid og tryghed.

Hvad kan man med stærke fællesskaber?

I stærke fællesskaber er relationskompetencen i top. Ikke at der aldrig er konflikter. Vi er bare bedre til at håndtere dem.

Stærke fællesskaber er et godt fundament for klassers læringsfællesskaber med engageret fordybelse. I stærke fællesskaber skabes og vedligeholdes gode relationer, og motivationen for læring er forbedret.

Følgeforskningen af Folkeskolereformen peger på en positiv sammenhæng mellem elevernes oplevelse af ro, tydelighed og struktur i undervisningen og deres faglige interesse, deltagelse og trivsel, og elevernes relationer til deres lærere.

(Kilde UVM, december 2018)

Lærere skal opleve, at de har stærke relationskompetencer både ift. unge og deres forældre. De skal opleve, at de har en enkel metode til at inddrage og arbejde konstruktivt med de følelser, der er på spil sammen med de unge, og i samarbejdet med forældre.

Som professionel voksen omkring unge, kan du med kompas-metoden træne din relationskompetence, og dermed træne den med de unge, du har et ansvar for og deres forældre. med kompas-metoden fra Future by WE.

Formål

Formålet med forløbet er at give lærere i udskolingen viden om og træning i relationskompetence, således at de kan opøve bedre relationer og stærkere fællesskaber i klasserne og til elevernes forældre.

Målet er at lærerne oplever, at de har stærkere relationskompetencer, og en enkel metode til at inddrage og arbejde konstruktivt med de følelser, der er på spil sammen med de unge og deres forældre.

  

Indhold af forløbet

Gennem tre kursusgange om emnet relationskompetence i praksis opkvalificeres lærerne med viden om og træning i at opøve relationskompetence overfor elever og forældre.

For at kunne tilrettelægge forløbet med pågældende skole, er et planlægningsmøde forud for kursets start nødvendig.

For at implementere metoden bedste muligt, er det vores erfaring at implementeringen skal foregå løbende med os på sidelinjen. Derfor vil der være hjemmearbejde til lærerne (som fx kan bestå af observationer og afprøvning), og løbende sparring med skolens tovholder.

Under hele forløbet vil der være online/telefonisk sparring med skolens tovholder for forløbet. Dette for løbende at bistå implementering, tilpasse processen, afhjælpe eventuelle udfordringer og indgå tydelige aftaler om næste skridt.

Som en del af processen tilbydes skolen hjælp til planlægning af forældremøder herunder en drejebog for facilitering af møderne.

Future by WE kan levere introduktion til kompas-metoden til forældre via to korte videoer. Ønskes derudover online webinarer til forældre, kan dette tilkøbes.

Forløbet afsluttes med et opsamlende møde. Dels for at evaluere forløbet, og dels for at pege skolen i retning af næste skridt.

Future by WE’s kompas-metode

På baggrund af mange års praksiserfaring med mennesker i forandringsprocesser og massiv research, har vi i Future by WE udviklet og afprøvet en metode til at navigere i følelser, for følelser styrer vores adfærd og dermed også vores relationer.

Kompas-metoden gør det komplekse omkring følelser mere enkelt med et let forståeligt begrebsapparat og en metodik til at tale om og arbejde med det, der kan være svært i relationer, forandrings- og valgprocesser. Metoden er udviklet på baggrund af bl.a. adfærds- og hjerneforskning, pædagogik, psykologi og sociologi. Det er en simpel, konkret og handlingsanvisende metode, der styrker relationen til en selv og andre, og det vi kalder følelsesmæssige bevægelighed.

For at opøve relationskompetence må man forstå, hvad tillid består af, og hvad der skal til af konkret adfærd, for at opbygge tillid. Vi arbejder med et tillidsbegreb, der indeholder syv konkrete elementer som bl.a. grænser, ansvarlighed, pålidelighed og gavmildhed. Når man forstår de syv elementer og den adfærd, der er forbundet med dem, har man mulighed for at ’skrue’ op for de elementer, man evt. bøvler med i forskellige relationer.

Fordi følelser og fx ansvarlighed hurtigt kan blive meget fluffy, giver vores metode mulighed for konkret at arbejde med den adfærd der skal til, for at skabe fællesskaber med gode relationer.


Hvordan vi arbejder i Future by WE

  • Vi arbejder konsekvent ud fra den virkelighed, I arbejder i. Det betyder, at vi ikke opfinder noget, I skal oversætte til jeres egen hverdag for at kunne bruge det, og at vi tager udgangspunkt i de pejlemærker, I allerede har.

  • Vi forholder os til konkret adfærd. Det handler ikke om fluffy strategier eller quick-fix. Vi hjælper jer med at identificere den konkrete, dagligdags adfærd, som skal til, for at I kan opnå bedre relationskompetence.

  • Vi er konkrete og praktiske, så det I lærer kan implementeres i en travl og kompleks hverdag. I skal kunne tage det med jer, når vi går ud ad døren.


Tag ikke bare vores ord for gode vare!

Se hvad andre siger om os

Kontakt os her>

 
Mahtab Beigi og Jannie Ahle

I virkeligheden…

Mahtab og Jannie underviser i en form, der hele tiden afspejler virkeligheden. De faciliterer med en lydhørhed overfor feedback og tilpasser deres materiale til medarbejdere, for at sikre sig at processen bliver så virkelighedsnær som overhovedet mulig.

Deres undervisning er præget af stor energi og glæde. De er begge meget velfunderet i deres faglige viden, og opleves professionelle i deres fremtræden. Det mærkes tydeligt at både Jannie og Matti har en lang og bred baggrund for at faciliterer processer.

Lene, daginstitutionsleder, Lyngby-Tårbæk Kommune

Vil du vide mere om, hvordan vi kan samarbejde?

Du kan kontakte os lige her>

Vil du vide, hvem vi er inspireret af?

Tilbage til toppen